Algemene voorwaarden

Introductie
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle werkzaamheden van Dievita Diëtistenpraktijk.

Gebruiker
Naam bedrijf: Dievita Diëtistenpraktijk
KvK nummer: 50651536
Rechtsvorm: Maatschap

De diëtisten die werkzaam zijn voor Dievita Diëtistenpraktijk zijn in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek en mogen de titel diëtist gebruiken.
Daarnaast zijn de diëtisten ingeschreven bij de NVD (Nederlandse Vereniging voor Diëtisten) en in het basisregister van het kwaliteitsregister.

De diëtist wordt in acht genomen adequaat te handelen en daarbij de beroepskennis up to date te houden.

Opdrachtgever
De opdrachtgever is de cliënt.
Verschil tussen consument en bedrijven (zie website KVK)

Klachten afhandeling
Dievita Diëtistenpraktijk stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het geleverde product aan de cliënt. Voor klachten kan de cliënt terecht bij Dievita Diëtistenpraktijk via het contactformulier of door een email te sturen naar info@dievita.nl of dievitadietistenpraktijk@zorgmail.nl. De desbetreffende klacht zal binnen 5 werkdagen in behandeling worden genomen.
Komt u er niet uit met Dievita Diëtistenpraktijk dan zijn wij aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Aansprakelijkheid
Dievita Diëtistenpraktijk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste adviezen. De cliënt is verantwoordelijk voor de eigen voedings- en gezondheidssituatie. Daarnaast is de cliënt verantwoordelijk  voor het uitvoeren van de adviezen en dient daarbij zelf te bepalen of deze adviezen in de (gezondheid) situatie passen.
Bij twijfel of onduidelijkheden over adviezen gegeven door Dievita Diëtistenpraktijk is de cliënt gerechtigd om een second opinion in te winnen van een arts of andere diëtist.
Bij grove schuld of bij opzettelijk geven van onjuiste adviezen door de diëtist zal Dievita diëtistenpraktijk aansprakelijk worden gesteld.
Dievita Diëtistenpraktijk is niet aansprakelijk voor de veiligheid bij het versturen van persoonlijke informatie via internet. Dit betekend dat de cliënt hiervoor een eigen risico draagt. Om het mailverkeer zo veilig mogelijk te maken, maken wij gebruik van beveiligde mail via zorgmail.
Dievita Diëtistenpraktijk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van de website en/of dienstverlening van Dievita Diëtistenpraktijk.

Diensten en producten
Dievita Diëtistenpraktijk geeft voedingsadviezen en beweegadviezen afgestemd op de cliënt. Daarbij wordt rekening gehouden met de leefstijl en wensen van de cliënt.
De voedingsadviezen zult u ontvangen naar keuze in de vorm van een voorbeelddagmenu of weekmenu. Daarnaast wordt er indien nodig extra voorlichtingsmateriaal verstrekt.
Het is verboden om zonder toestemming materiaal ontvangen van Dievita Diëtistenpraktijk te kopiëren en te verspreiden onder derden of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het is toegestaan dat Dievita Diëtistenpraktijk diëtistische werkzaamheden uitbesteed worden aan gediplomeerde diëtisten indien nodig. De cliënt zal altijd gegarandeerd behandeld worden door een gediplomeerd diëtist. Dievita Diëtistenpraktijk bied ook een leerplek aan 4e jaars studenten voeding & diëtetiek. De werkzame diëtisten begeleiden de stagiaire tijdens deze periode. U mag altijd aangeven als u wenst om niet door een stagiaire behandeld te worden.

Tarieven

U kunt een afspraak maken bij Dievita Diëtistenpraktijk via een verwijzing van een arts of rechtstreeks.
Dievita Diëtistenpraktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars en is aangesloten bij de ketenzorg.

Vergoeding zorgverzekeraar
Basisverzekering
Vanuit de basisverzekering wordt 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vergoed door alle zorgverzekeraars.

Voor iedereen is er een verplichte eigen risico vastgesteld van €385 per jaar. Dat houdt in dat alle zorg uit uw basisverzekering, o.a. medicijnen, een psycholoog en diëtist, tot dit bedrag €385 door u zelf betaald moet worden. Voor de diëtist is dit een maximaal bedrag van €180 per jaar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.
Aanvullende verzekering
Veel zorgverzekeraars vergoeden extra uren dieetadvisering wanneer u aanvullend verzekerd bent. Over de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering betaald u geen eigen risico, Vraag de diëtist of uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Ketenzorg
Vanuit de ketenzorg heeft u recht op ten minste 3 uur (Soest) en onbeperkte vergoeding (Bussum, Hilversumse Meent, Weesp) dieetadvisering bij onderstaande diagnoses. Over de vergoeding vanuit de ketenzorg betaald u geen eigen risico.  
Diabetes
– Nieuwe diabeet type ll
– Diabeet type ll niet goed gereguleerd, voorafgaand instellen insuline
– Diabeet type ll, instellen op insuline
– Diabeet type ll, instellen op basis bolus insuline
– Diabeet type ll, met nierfunctiestoornis
– Diabeet type ll, met hypertensie
– Diabeet type ll, met hypercholesterolemie/dyslipidemie
– Diabeet type ll, met BMI ≤ 35
Alle overige diagnoses worden niet behandeld vanuit de ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.

COPD
COPD patiënt met BMI ≤ 21
COPD patiënt met ernstig gewichtsverlies
Alle overige diagnoses worden niet behandeld vanuit de ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.
Let op niet alle huisartsen zijn aangesloten bij de COPD ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.

CVRM (cardiovasculair risico management)
Nieuwe CVRM patiënt
CVRM patiënt met nierfunctiestoornis
CVRM patiënt met hypertensie
CVRM patiënt hypercholesterolemie/dyslipidemie
CVRM patiënt met BMI ≥ 35

Alle overige diagnoses worden niet behandeld vanuit de ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.
Let op niet alle huisartsen zijn aangesloten bij de COPD ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.

Zelf betalen
Wij hebben onze facturatie naar de cliënt uitbesteed aan Famed.

U wenst zelf te betalen of uw vergoeding bij de zorgverzekeraar is op

Soort consult                                                                                       Kosten
Intake                                                                                                   €90,00
Vervolg consult                                                                                  €30,00
Telefonisch consult                                                                           €15,00
Individueel dieetadvies per 15 minuten                                       €15,00
Rapportage                                                                                         €15,00
Huisbezoek toeslag                                                                           €15,00

U heeft uw afspraak niet op tijd afgezegd
Wanneer u uw afspraak af wilt zeggen/verplaatsen met de diëtist, dient u dit op werkdagen minimaal 48 uur voor een intake en 24 uur voor een vervolgconsult telefonisch via 035 6921146 (indien niet wordt opgenomen, kunt u een voicemailbericht achterlaten) of via het mailadres info@dievita.nl mee te delen.

Betaling

Betaling aan Dievita Diëtistenpraktijk kan geschieden door middel van pin, iDeal, automatische incasso, overschrijving via bank/giro rekeningnummer en met Paypal (creditcard).
Indien er gebruik wordt gemaakt van overschrijving via bank/giro rekeningnummer, dient het bedrag binnen 5 werkdagen overgemaakt te worden.
Er wordt pas overgegaan tot activering van de aanmelding en daarmee de start van de behandeling wanneer de betaling is ontvangen.
Dievita Diëtistenpraktijk ontleend zich het recht om van behandeling af te zien indien er niet aan de voorwaarden van betaling worden voldaan.

Verschuldigdheid
De cliënt gaat een bindende overeenkomst aan met Dievita Diëtistenpraktijk na aanmelding op de website. De cliënt is vanaf dat moment het overeengekomen bedrag verschuldigd aan Dievita Diëtistenpraktijk en dient aan dat bedrag te voldoen.

Leveringsvoorwaarden
Bij aanmelding op de website, gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden van Dievita Diëtistenpraktijk. Daarbij  wordt van de cliënt verwacht om correcte persoonlijke informatie te verstrekken aan Dievita Diëtistenpraktijk.

Duur overeenkomst
De overeenkomst met Dievita Diëtistenpraktijk wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Deze overeenkomst kan ieder moment worden stopgezet door de cliënt. Dievita Diëtistenpraktijk ontleend zich het recht om de behandeling van een cliënt ieder moment stop te zetten als Dievita Diëtistenpraktijk dit nodig acht. 

Copyright 2019 Dievita