Algemene voorwaarden

Introductie
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle werkzaamheden van Dievita Diëtistenpraktijk.

Gebruiker
Naam bedrijf: Dievita Diëtistenpraktijk
KvK nummer: 75475421
Rechtsvorm: Eenmanszaak

De diëtisten die werkzaam zijn voor Dievita Diëtistenpraktijk zijn in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek en mogen de titel diëtist gebruiken.
Daarnaast zijn de diëtisten ingeschreven bij de NVD (Nederlandse Vereniging voor Diëtisten) en in het basisregister van het kwaliteitsregister.

De diëtist wordt in acht genomen adequaat te handelen en daarbij de beroepskennis up to date te houden.

Opdrachtgever
De opdrachtgever is de cliënt.
Verschil tussen consument en bedrijven (zie website KVK)

Klachten afhandeling
Dievita Diëtistenpraktijk stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het geleverde product aan de cliënt. Voor klachten kan de cliënt terecht bij Dievita Diëtistenpraktijk via het contactformulier of door een email te sturen naar administratie@dievita.nl. De desbetreffende klacht zal binnen 5 werkdagen in behandeling worden genomen.
Komt u er niet uit met Dievita Diëtistenpraktijk dan zijn wij aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Aansprakelijkheid
Dievita Diëtistenpraktijk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste adviezen. De cliënt is verantwoordelijk voor de eigen voedings- en gezondheidssituatie. Daarnaast is de cliënt verantwoordelijk  voor het uitvoeren van de adviezen en dient daarbij zelf te bepalen of deze adviezen in de (gezondheid) situatie passen.
Bij twijfel of onduidelijkheden over adviezen gegeven door Dievita Diëtistenpraktijk is de cliënt gerechtigd om een second opinion in te winnen van een arts of andere diëtist.
Bij grove schuld of bij opzettelijk geven van onjuiste adviezen door de diëtist zal Dievita diëtistenpraktijk aansprakelijk worden gesteld.
Dievita Diëtistenpraktijk is niet aansprakelijk voor de veiligheid bij het versturen van persoonlijke informatie via internet. Dit betekend dat de cliënt hiervoor een eigen risico draagt. Om het mailverkeer zo veilig mogelijk te maken, maken wij gebruik van beveiligde mail via zorgmail.
Dievita Diëtistenpraktijk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van de website en/of dienstverlening van Dievita Diëtistenpraktijk.

Diensten en producten
Dievita Diëtistenpraktijk geeft voedingsadviezen en beweegadviezen afgestemd op de cliënt. Daarbij wordt rekening gehouden met de leefstijl en wensen van de cliënt.
De voedingsadviezen zult u ontvangen naar keuze in de vorm van een voorbeelddagmenu of weekmenu. Daarnaast wordt er indien nodig extra voorlichtingsmateriaal verstrekt.
Het is verboden om zonder toestemming materiaal ontvangen van Dievita Diëtistenpraktijk te kopiëren en te verspreiden onder derden of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het is toegestaan dat Dievita Diëtistenpraktijk diëtistische werkzaamheden uitbesteed worden aan gediplomeerde diëtisten indien nodig. De cliënt zal altijd gegarandeerd behandeld worden door een gediplomeerd diëtist. Dievita Diëtistenpraktijk bied ook een leerplek aan 4e jaars studenten voeding & diëtetiek. De werkzame diëtisten begeleiden de stagiaire tijdens deze periode. U mag altijd aangeven als u wenst om niet door een stagiaire behandeld te worden.

Tarieven

U kunt een afspraak maken bij Dievita Diëtistenpraktijk via een verwijzing van een arts of rechtstreeks.
Dievita Diëtistenpraktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars en is aangesloten bij de ketenzorg.

Vergoeding zorgverzekeraar
Basisverzekering
Vanuit de basisverzekering wordt 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vergoed door alle zorgverzekeraars.

Voor iedereen is er een verplichte eigen risico vastgesteld van €385 per jaar. Dat houdt in dat alle zorg uit uw basisverzekering, o.a. medicijnen, een psycholoog en diëtist, tot dit bedrag €385 door u zelf betaald moet worden. Voor de diëtist is dit een maximaal bedrag van €245 per jaar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.
Aanvullende verzekering
Veel zorgverzekeraars vergoeden extra uren dieetadvisering wanneer u aanvullend verzekerd bent. Over de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering betaald u geen eigen risico, Vraag de diëtist of uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Ketenzorg
Vanuit de ketenzorg heeft u recht op ten minste 3 uur (Soest, Amersfoort) en onbeperkte vergoeding (Bussum, Hilversum, Huizen, Weesp) dieetadvisering bij onderstaande diagnoses. Over de vergoeding vanuit de ketenzorg betaald u geen eigen risico.  
Diabetes
– Nieuwe diabetes type ll
– Diabetes type ll niet goed gereguleerd, voorafgaand instellen insuline
– Diabetes type ll, instellen op insuline
– Diabetes type ll, instellen op basis bolus insuline
– Diabetes type ll, met nierfunctiestoornis
– Diabetes type ll, met hypertensie
– Diabetes type ll, met hypercholesterolemie/dyslipidemie
– Diabetes type ll, met BMI ≤ 35
Alle overige diagnoses worden niet behandeld vanuit de ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.

COPD
– Alle diagnoses

CVRM (cardiovasculair risico management)
Nieuwe CVRM patiënt
CVRM patiënt met nierfunctiestoornis
CVRM patiënt met hypertensie
CVRM patiënt hypercholesterolemie/dyslipidemie
CVRM patiënt met BMI ≥ 35

Alle overige diagnoses worden niet behandeld vanuit de ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.
Let op niet alle huisartsen zijn aangesloten bij de COPD ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.

Zelf betalen
Wij hebben onze facturatie naar de cliënt uitbesteed aan Infomedics.

U wenst zelf te betalen of uw vergoeding bij de zorgverzekeraar is op
Wij hanteren een tarief van €85 euro per uur voor zelf betalen. Het tarief voor een huis bezoek toeslag is €35.

Soort consult                                                Tijdsbesteding
Intake gesprek                                                60 minuten + 30-45 minuten dieetadvisering
Vervolgafspraak                                             15-45 minuten
Telefonisch consult                                       15-30 minuten
Beantwoorden (lange of meerdere
vragen (per mail/telefonisch)                     15 minuten
Overleg familie/huisarts/verzorging        15 minuten
Aanvraag bijvoeding                                    15 minuten
Opstellen/aanpassen dieetadvies             15-30 minuten
Tussentijdse-/eindrapportage
(kort consult)                                                15 minuten
Overdracht dossier                                      15 minuten

U heeft uw afspraak niet op tijd afgezegd
Wanneer u uw afspraak af wilt zeggen/verplaatsen met de diëtist, dient u dit op werkdagen minimaal 48 uur voor een intake en 24 uur voor een vervolgconsult telefonisch via 035 6921146 (indien niet wordt opgenomen, kunt u een voicemailbericht achterlaten) of via het mailadres info@dievita.nl mee te delen.
Let op ook wanneer u te laat komt voor uw afspraak, kunnen wij besluiten om het consult niet door te laten gaan. De reden hiervoor is dat onze agenda’s aansluitend gepland staan met cliënten. Wanneer u te laat bent voor uw consult heeft de diëtist onvoldoende tijd voor het consult en het registreren in uw dossier. Ook willen wij voorkomen dat ons spreekuur uitloopt voor andere cliënten.
Bij een afspraak waarvoor 15 minuten in de agenda gereserveerd staat, hanteren wij niet later dan 5 minuten aanwezig zijn. Voor een consult van 30 minuten is dit 15 minuten.
Indien u niet op tijd af kunt zeggen in verband met ziekte en of om een andere (acute) reden niet in staat om naar de praktijk te komen dan kunnen wij uw consult omzetten naar een telefonisch consult of videocall om kosten voor een niet nagekomen afspraak te voorkomen.

Betaling
Betaling aan Dievita Diëtistenpraktijk kan geschieden door middel van pin, iDeal, automatische incasso, overschrijving via bank/giro rekeningnummer en met Paypal (creditcard).
Indien er gebruik wordt gemaakt van overschrijving via bank/giro rekeningnummer, dient het bedrag binnen 5 werkdagen overgemaakt te worden.
Er wordt pas overgegaan tot activering van de aanmelding en daarmee de start van de behandeling wanneer de betaling is ontvangen.
Dievita Diëtistenpraktijk ontleend zich het recht om van behandeling af te zien indien er niet aan de voorwaarden van betaling worden voldaan.

Verschuldigdheid
De cliënt gaat een bindende overeenkomst aan met Dievita Diëtistenpraktijk na aanmelding op de website en/of het telefonisch plannen van een afspraak. De cliënt is vanaf dat moment het overeengekomen bedrag verschuldigd aan Dievita Diëtistenpraktijk en dient dat bedrag te voldoen.

Leveringsvoorwaarden
Bij aanmelding op de website en/of het telefonisch plannen van een afspraak, gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden van Dievita Diëtistenpraktijk. Daarbij  wordt van de cliënt verwacht om correcte persoonlijke informatie te verstrekken aan Dievita Diëtistenpraktijk.

Duur overeenkomst
De overeenkomst met Dievita Diëtistenpraktijk wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Deze overeenkomst kan ieder moment worden stopgezet door de cliënt. Dievita Diëtistenpraktijk ontleend zich het recht om de behandeling van een cliënt ieder moment stop te zetten als Dievita Diëtistenpraktijk dit nodig acht.