Laatst bijgewerkt op: februari 22, 2016

Algemene voorwaarden

Introductie
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle werkzaamheden van Dievita Diëtistenpraktijk.

Opdrachtnemer
Naam bedrijf: Dievita Diëtistenpraktijk
KvK nummer: 50651536 0000
Rechtsvorm: Maatschap
De diëtisten die werkzaam zijn voor Dievita zijn in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek en mogen de titel diëtist gebruiken. Daarnaast zijn de diëtisten ingeschreven bij de NVD (Nederlandse Vereniging voor Diëtisten) en in het basisregister van het kwaliteitsregister paramedici. De diëtist wordt in acht genomen adequaat te handelen en daarbij de beroepskennis up to date te houden.

Opdrachtgever
De opdrachtgever is de cliënt.

Privacy voorwaarden
De privacy van de cliënt wordt gewaarborgd conform de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Daarnaast is de diëtist verplicht om het medisch beroepsgeheim in acht te nemen. Persoonlijke informatie die door de cliënt aan de diëtist verstrekt wordt, zal uitsluitend worden gebruikt voor de behandeling en zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden of worden doorgegeven aan derden. Cliënt informatie mag enkel worden doorgegeven aan partner, familie of vrienden na nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende cliënt. Bij een verwijzing van de (huis)arts mag de diëtist na toestemming van de cliënt de relevante bevindingen naar de (huis)arts rapporteren. Voor het opvragen van een cliëntendossier brengen wij kosten in rekening (zie tarieven).

Klachten afhandeling
Dievita stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het geleverde product aan de cliënt. Voor klachten kan de cliënt terecht bij Dievita via het contactformulier op de website. Samen wordt gekeken naar een passende oplossing. Indien u er niet uitkomt met Dievita kunt u contact opnemen met het adviespunt Zorg belang Nederland http://www.zorgbelang-nederland.nl/.

Aansprakelijkheid
Dievita is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste adviezen. De cliënt is verantwoordelijk voor de eigen voedings- en gezondheidssituatie. Daarnaast is de cliënt verantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen en dient daarbij zelf te bepalen of deze adviezen in de (gezondheid) situatie passen. Bij twijfel of onduidelijkheden over adviezen gegeven door Dievita is de cliënt gerechtigd om een second opinion in te winnen van een arts of andere diëtist. Bij grove schuld of bij opzettelijk geven van onjuiste adviezen door de diëtist zal Dievita aansprakelijk worden gesteld. De schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het maximaal verzekerde bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door Dievita. Dievita is niet aansprakelijk voor de veiligheid bij het versturen van persoonlijke informatie via internet. Dit betekend dat de cliënt hiervoor een eigen risico draagt. Dievita is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van de website en/of dienstverlening van Dievita.

Diensten en producten
Dievita geeft voedingsadviezen afgestemd op de cliënt. Daarbij wordt rekening gehouden met de medische geschiedenis, leefstijl en wensen van de cliënt. Het is verboden om zonder toestemming materiaal ontvangen van Dievita te verspreiden onder derden of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het is toegestaan dat Dievita diëtistische werkzaamheden uitbesteed aan gediplomeerde diëtisten indien nodig. De cliënt zal altijd gegarandeerd behandeld worden door een gediplomeerd diëtist. Het is toegestaan bij toestemming van cliënt om behandeld te worden door een stagiaire Voeding en Diëtetiek. De diëtisten van Dievita dragen hiervoor de eindverantwoordelijkheid.

Tarieven
De tarieven zijn conform de richtlijnen van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) in Nederland. Op verwijzing van een (huis)arts heeft iedere cliënt vanuit het basispakket recht op 3 behandeluren per kalenderjaar. Onder deze behandeluren wordt verstaan zowel de directe (geven van voedings/beweegadviezen) als indirecte werkzaamheden (administratie, documentatie etc.). Het verplicht eigen risico voor zorg geleverd vanuit de basisverzekering in 2016 is vastgesteld op een maximaal bedrag van €385,00 per jaar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.
Bij sommige zorgverzekeraars is extra tijd/geld gereserveerd voor dieetbehandeling in een aanvullende verzekering. Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie of klik hier voor een overzicht van aanvullende verzekeringen die dieetadvisering vergoeden. Het overzicht wordt aangepast naar de laatste inzichten.

Indien de vergoeding vanuit de basisverzekering en eventueel aanvullende verzekering opgebruikt is gelden de volgende tarieven:

Tarieven:
Eerste consult € 90,00
Weegconsult €15,00
E-mail/telefonisch consult €15,00
Vervolgconsult kort € 30,00
Vervolgconsult lang € 45,00
Huisbezoek eerste consult € 90 + uittoeslag € 20 = € 110,00
Huisbezoek vervolgconsult € 45 + uittoeslag € 20= € 65,00
Berekenen voedingswaarde eetpatroon €30,00
Beginrapportage/tussenrapportage/eindrapportage €15,00
Opvragen Cliëntendossier €45,00

Consult niet 48 uur voor een intake en 24 uur voor een vervolgconsult van te voren afgezegd, dan brengen wij de kosten van het consult geheel in rekening.

Betaling
Dievita heeft haar declaraties uitbesteed aan Fa-med.
Betaling aan Dievita geschiedt via declaratie bij de zorgverzekeraar. Indien declaratie niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een factuur. Voorbeelden waarbij declaratie bij de zorgverzekeraar niet mogelijk is zijn:
- U heeft het maximaal aantal behandeluren overschreden.
- U heeft een afspraak niet 48 uur voor een intake en 24 uur voor een vervolgconsult van te voren afgezegd.
Dievita ontleend zich het recht om van behandeling af te zien indien er niet aan de voorwaarden van betaling worden voldaan.

Verschuldigdheid
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Duurovereenkomst
De overeenkomst met Dievita wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Deze overeenkomst kan ieder moment worden stopgezet door de cliënt. Dievita ontleend zich het recht om de behandeling van een cliënt ieder moment stop te zetten als Dievita dit nodig acht.

Nieuws

Pro-Fit!

Pro-Fit! De gezondheid van kinderen een succesvolle aanpak! Pro-fit! is een samenwerking van verschillende zorgverleners. In deze … Lees meer >

Vergoedingen dieetadvisering 2015

Vergoedingen dieetadvisering 2015 Voor 2015 hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Bij Dievita Diëtistenpraktijk … Lees meer >

Bekijk meer nieuws

Locaties

Medisch Centrum Bussum Zuid, Bussum
Piet Heinlaan 50D Bekijk locatie >
Gezondheidscentrum Weesp
C.J. van Houtenlaan 1D Bekijk locatie >
Bekijk al onze locaties